Lõpetatud projektid

BE-SMaRT

BE-SMaRT (Border Education - Space, Memory and Reflections on Transculturality)

BE-SMaRT on seitsme partneri koostööprojekt, mida rahastatakse Erasmus+ programmist. Projekti juhtpartner on Pädagogische Hochschule Freiburg. Tartu Ülikoolist on projekti partnerid haridusteaduste instituut (Äli  Leijen, Maarit Saks, Indrek Lillemärgi) ja Ülikooli Muuseum (Mairo Rääsk). 

Üks Euroopa Liidu peamisi sisemisi eesmärke on olnud poliitiliste piiride mõju vähendamine inimeste igapäevaelus. Selle silmapaistvaimaks näiteks on Schengeni viisaruum. Kuigi on astutud olulisi samme, jääb piirideta Euroopa veel kaugele. Lisaks on keeruline majanduslik olukord andnud jõudu äärmuslikele ja euroskeptilistele liikumistele üle kogu Euroopa. Varsti pärast majanduskriisi hakkasid nii meedia kui ka poliitikud otsima süüdlasi piiride tagant ja vähemuste seast.

Piirid on komplekssed ja dünaamilised mentaalsed nähtused, mis toetuvad meie-nemad vastandusele. Inimesed toetuvad piire luues oma kogemusele, tajule, ajaloomälule, uskumustele, end ühe grupiga identifitseerides ja teistest eristades. Piiridel on oluline mõju identiteedi kujunemisel. Selleks, et avatud maailmas hakkama saada ja väärtuskonflikte lahendada, peab õpetaja professionaalse arengu ja õpetajakoolituse osaks olema ka kriitiline eneserefleksioon.

Projekt on kavandatud kaheastmelisena. Esimeses osas analüüsitakse varasemad uuringuid ja publikatsioone, mis käsitlevad piiride tajumist. Lisaks kogutakse andmeid nii kvalitatiivsete kui ka kvanititatiivsete meetoditega. Teise osana luuakse kogutud andmete põhjal bakalaureuse- ja/või magistriastme õpetajakoolituse üliõpilastele moodul, mille eesmärgiks lisada traditsiooniliselt rahvuskesksele õpetajakoolitusele avatud Euroopa dimensioon. Moodul ühendatakse olemasolevate õppekavadega, kuid seda saab kasutada ka kursusena Erasmuse tudengitele. Mooduli sisuks on nii individuaalsed kui ka kollektiivsed refleksioonimeetodid, mis aitavad teadvustada oma harjumuspäraseid mõttemustreid, analüüsida eelarvamusi, väärtusteid ja vaatenurki.

BE-SMaRT annab tulevastele õpetajatele võimaluse kogeda tähenduslikku dialoogi, julgustab neid nägema ühiseid väärtusi, millele ehitada õiglast, kaasavat ja edukalt toimivat Euroopat.

Projekti kestus on 2014–2017. 

Lisainfo projekti kohta: https://sites.google.com/site/besmartproject/partners

19.saj baltisaksa graafika kaardistamine Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides

Projekti eesmärrgiks oli saada terviklik ülev ülevaade baltisaksa graafika kogudest ja nende seisukorrast Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides, aidata kaasa väiksema kunstialase kompetentsiga muuseumide tööle kunstikogudega ja seeläbi nende kogude kasutuse suurenemisele. Projekti raames tuvastati originaaltööd, määrati ära võimalikud trükipildid ja reprod kunstikogudes. Projekti eesmärgiks oli suurendada ka mäluastuste vahelist koostööd kunstivaldkonnas. 

Projekt leidis aset TÜ kunstimuuseumi ja TÜ raamatukogu koostöös.

Projekti kestvus: 5.2016-12.2016

Tutvu projekti tulemusel koostatud graafikanimekirjaga siin:

Lisa1_bs graafika kaardistamine 2016 tulemused.pdf 

Lisa 1_graafika_kaardistamine_2017_tulemused.pdf

 

Eesti muuseumide meditsiinilooliste kogude kaardistamine 2013–2014

Tartu Ülikooli muuseumi töötajad osalesid kultuuriministeeriumi projektis „Eesti muuseumide meditsiinilooliste kogude kaardistamine“ 2013–2014.

Projekti eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti muuseumides leiduvatest meditsiiniloolistest kogudest. Projekti elluviimiseks koostati küsitlus, millele enamik muuseume ka vastas.

Projekti kokkuvõttena selgus, et Eesti muuseumide kogudes leidub kõige enam apteekidega seotud materjale (nii esemelisi kui ka foto- ja arhiivmaterjale). Säilinud on haruldasi esemeid, nagu aadrilaskmisvahendid, rõugepanemise vahendid, arhiivmaterjalid jm. Hinnatavad on maakonnamuuseumide kogudes leiduvad piirkonnas tegutsenud või siiani tegutsevate meditsiiniasutuste (sanatooriumid, leprosooriumid, haiglad jm) kogud ja lood (piirkondlik eripära) ning kohapeal tegutsenud tuntud meedikute materjalid.

 

Euroopa väikerahvaste haritud eliidi uuring

Koostöös Kesk-Euroopa Ülikooliga osales Tartu Ülikooli muuseum aastatel 2009–2011 professor Victor Karady’le aastateks 2009–2011 kinnitatud Euroopa Teadusuuringute Nõukogu grandiprojektis, mille eesmärk oli Euroopa väikerahvaste haritud eliidi võrdlev prosopograafiline ehk elulookirjelduslik uuring, mille Eesti osa koordinaator oli Lea Leppik. Selles uuriti sotsioloogilisi meetodeid kasutades Tartu Ülikooli kaudu Eesti haritud eliidi ridadesse tõusnud inimgruppe. Uuring keskendus perioodile 1880–1949, tulemused on publitseeritud osaliselt.

Vaata Jaanika Seli magistritööd „TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI ÜLIÕPILASKONNA ANDMEBAASISTAMINE, aastad 1944–1947“ (2012)

false

 

Tartu Ülikooli kollektsioonide kaardistamine 2006–2007

Tartu Ülikoolis asub umbes pool kõigist Eestis leiduvatest humanitaar- ja loodusteaduslikest kogudest. Suurem osa neist on jõudnud muuseumidesse või raamatukokku, väiksem osa on vastavate uuringutega tegelevate struktuuriüksuste valduses. Teaduse arenedes tekib eritüübilisi kollektsioone üha juurde.

Riikliku humanitaar- ja looduskogude programmi raames võttis Tartu Ülikooli muuseum aastatel 2006–2007 ette Tartu Ülikoolis hoitavate kollektsioonide kaardistamise, et parandada nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist informeeritust nende kultuurivarade kohta.

Projekti tulemusena koostati eesti ja inglise keeles ülevaade tol hetkel ülikoolis leidunud kollektsioonidest. Nii mõnigi kollektsioon sai just selle projekti käigus esimest korda tervikliku kirjelduse. Olulisemate ajalooliste kollektsioonide kohta sisestati andmed ka UMAC-i (Rahvusvahelise Muuseumiühingu ülikoolimuuseumide alamkomitee) andmebaasi.

false