Lõpetatud projektid

19.saj baltisaksa graafika kaardistamine Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides

Projekti eesmärrgiks oli saada terviklik ülev ülevaade baltisaksa graafika kogudest ja nende seisukorrast Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides, aidata kaasa väiksema kunstialase kompetentsiga muuseumide tööle kunstikogudega ja seeläbi nende kogude kasutuse suurenemisele. Projekti raames tuvastati originaaltööd, määrati ära võimalikud trükipildid ja reprod kunstikogudes. Projekti eesmärgiks oli suurendada ka mäluastuste vahelist koostööd kunstivaldkonnas. 

Projekt leidis aset TÜ kunstimuuseumi ja TÜ raamatukogu koostöös.

Projekti kestvus: 5.2016-12.2016

Tutvu projekti tulemusel koostatud graafikanimekirjaga siin:

Lisa1_bs graafika kaardistamine 2016 tulemused.pdf 

 

Eesti muuseumide meditsiinilooliste kogude kaardistamine 2013–2014

Tartu Ülikooli muuseumi töötajad osalesid kultuuriministeeriumi projektis „Eesti muuseumide meditsiinilooliste kogude kaardistamine“ 2013–2014.

Projekti eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti muuseumides leiduvatest meditsiiniloolistest kogudest. Projekti elluviimiseks koostati küsitlus, millele enamik muuseume ka vastas.

Projekti kokkuvõttena selgus, et Eesti muuseumide kogudes leidub kõige enam apteekidega seotud materjale (nii esemelisi kui ka foto- ja arhiivmaterjale). Säilinud on haruldasi esemeid, nagu aadrilaskmisvahendid, rõugepanemise vahendid, arhiivmaterjalid jm. Hinnatavad on maakonnamuuseumide kogudes leiduvad piirkonnas tegutsenud või siiani tegutsevate meditsiiniasutuste (sanatooriumid, leprosooriumid, haiglad jm) kogud ja lood (piirkondlik eripära) ning kohapeal tegutsenud tuntud meedikute materjalid.

 

Euroopa väikerahvaste haritud eliidi uuring

Koostöös Kesk-Euroopa Ülikooliga osales Tartu Ülikooli muuseum aastatel 2009–2011 professor Victor Karady’le aastateks 2009–2011 kinnitatud Euroopa Teadusuuringute Nõukogu grandiprojektis, mille eesmärk oli Euroopa väikerahvaste haritud eliidi võrdlev prosopograafiline ehk elulookirjelduslik uuring, mille Eesti osa koordinaator oli Lea Leppik. Selles uuriti sotsioloogilisi meetodeid kasutades Tartu Ülikooli kaudu Eesti haritud eliidi ridadesse tõusnud inimgruppe. Uuring keskendus perioodile 1880–1949, tulemused on publitseeritud osaliselt.

Vaata Jaanika Seli magistritööd „TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI ÜLIÕPILASKONNA ANDMEBAASISTAMINE, aastad 1944–1947“ (2012)

false

 

Tartu Ülikooli kollektsioonide kaardistamine 2006–2007

Tartu Ülikoolis asub umbes pool kõigist Eestis leiduvatest humanitaar- ja loodusteaduslikest kogudest. Suurem osa neist on jõudnud muuseumidesse või raamatukokku, väiksem osa on vastavate uuringutega tegelevate struktuuriüksuste valduses. Teaduse arenedes tekib eritüübilisi kollektsioone üha juurde.

Riikliku humanitaar- ja looduskogude programmi raames võttis Tartu Ülikooli muuseum aastatel 2006–2007 ette Tartu Ülikoolis hoitavate kollektsioonide kaardistamise, et parandada nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist informeeritust nende kultuurivarade kohta.

Projekti tulemusena koostati eesti ja inglise keeles ülevaade tol hetkel ülikoolis leidunud kollektsioonidest. Nii mõnigi kollektsioon sai just selle projekti käigus esimest korda tervikliku kirjelduse. Olulisemate ajalooliste kollektsioonide kohta sisestati andmed ka UMAC-i (Rahvusvahelise Muuseumiühingu ülikoolimuuseumide alamkomitee) andmebaasi.

false