Hullu Teadlase koolitunnid (eelkool, I ja II kooliaste)

 

Maa - eelkool, I kooliaste

Kestvus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Uurime, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates piirkondades. Õpime erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja mõõtma (n. õhutemperatuur, tuul, sademed, pilvisus).

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab, et looduses aset leidvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest (eelkool, I kooliaste)

 • märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega ning kirjeldab aastaajalisi muutusi(eelkool, I kooliaste)

 • mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu (eelkool, I kooliaste)

 • teeb ilmavaatlusi ja iseloomustab ilma (I kooliaste)

 • oskab mõõta erinevaid ilmastikunähtusi nagu õhutemperatuur, tuule suund ja kiirus, sademed, pilvisus (I kooliaste)

Vesi - II kooliaste

Kestvus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Uurime vee omadusi ja erinevaid olekuid ning võrdleme läbi katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi (n. vesi ja süsihappegaas).  Praktilise töö käigus saavad selgeks mõisted „soojuspaisumine“ ja „märgamine“. Katsetame, kuidas on võimalik muuta vee tihedust. Lisaks saame teada, kui palju on maakeral puhast joogivett ning kuidas kaitsta veekogusid reostumise eest.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab vee erinevaid olekuid ja omadusi

 • oskab nimetada vee külmumis-, sulamis- ja keemistemperatuuri

 • kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust

 • toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele

 • sõnastab uurimisküsimusi ja/või probleeme ja kontrollib hüpoteese

 • teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid

Lisainfo Hullu Teadlase koolitundide kohta: muuseum@ut.ee; 737 5674

Vaata ka teisi Tartu Ülikooli muuseumi peamajas, Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja Tartu tähetornis toimuvaid haridusprogramme.