Hullu Teadlase koolitunnid (eelkool, I-III kooliaste)

 

 

UUS! Aju – II ja III kooliaste

Loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus


Kestus: 60-90 minutit Hind: 3 eurot osaleja kohta

Mida me teame ühest suurimast mõistatusest teaduses – inimese ajust? Programmis kogume teadmisi aju üldisest toimimisest ning jõuame läbi vaatluste, katsetuste ja arutelude teadmisteni närvide ja närviringete toimimisest. Õpime tundma aju üldist struktuuri ja ajupiirkondade funktsioone, mõeldes välja tulevikumasinaid, mis ühenduksid otse ajuga. Katsejänestena saadakse teada kuidas liiguvad ajust tulnud signaalid inimese kehas aga ka põnevaid fakte mõtlemise ja õppimise kohta ning arutletakse, mis müstiline asi on teadvus.

Programmi käigus saavad õpilased ise katsetes osaleda ja aktiivselt kaasa lüüa.

Õpitulemused

Õpilane:

 • saab teadmisi kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesannete kohta

 • õpib tundma ajupiirkondi ning seostab nendega kesknärvisüsteemi ülesandeid

 • seostab närviraku ehitust selle talitlusega, koostab ja analüüsib refleksikaare skeeme ning selgitab selle talitlust

 • suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse

 • arendab enesemääratluspädevust (oma keha funktsioonide tunnetamine, ennastkahjustava käitumise teadvustamine)

Maa - eelkool, I kooliaste

Loodusõpetus

Kestus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Uurime, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates piirkondades. Õpime erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja mõõtma (n. õhutemperatuur, tuul, sademed, pilvisus).

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab, et looduses aset leidvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest (eelkool, I kooliaste)

 • märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega ning kirjeldab aastaajalisi muutusi (eelkool, I kooliaste)

 • mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu (eelkool, I kooliaste)

 • teeb ilmavaatlusi ja iseloomustab ilma (I kooliaste)

 • oskab mõõta erinevaid ilmastikunähtusi nagu õhutemperatuur, tuule suund ja kiirus, sademed, pilvisus (I kooliaste)

Vesi - II kooliaste

Loodusõpetus

Kestus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Uurime vee omadusi ja erinevaid olekuid ning võrdleme läbi katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi (n. vesi ja süsihappegaas).  Praktilise töö käigus saavad selgeks mõisted „soojuspaisumine“ ja „märgamine“. Katsetame, kuidas on võimalik muuta vee tihedust. Lisaks saame teada, kui palju on maakeral puhast joogivett ning kuidas kaitsta veekogusid reostumise eest.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab vee erinevaid olekuid ja omadusi

 • oskab nimetada vee külmumis-, sulamis- ja keemistemperatuuri

 • kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust

 • toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele

 • sõnastab uurimisküsimusi ja/või probleeme ja kontrollib hüpoteese

 • teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid

Keemiline maailm - II ja III kooliaste

Loodusõpetus, keemia

Kestus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Tund viiakse läbi teadusteatri vormis (II ja III kooliaste) või praktilise töötoana, kus keskendutakse kromatograafia meetodile (III kooliaste).

Teadusteatri vormis läbi viidava tunni käigus õpitakse tundma ainete omadusi. Õpilased saavad teada, miks ei põle küünal suletud anumas, kuidas tekib süsihappegaas, mis juhtub õhuga soojenedes ja veel palju muud.

Praktilises töötoas tutvutakse lähemalt kromatograafia meetodiga, mis aitab selgitada, et meid ümbritsevas maailmas esinevad puhtad ained ja segud. Õpilased katsetavad kromatograafia meetodit paberil ja kangal, et teada saada, millistest osadest aine koosneb. Uuritakse ka kromatograafia ajalugu ja tutvutakse selle meetodi avastanud Mihhail Tsweti ja tema teadustööga.  

Õpitulemused:

Õpilane:

 • selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele (II kooliaste)

 • teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel (II kooliaste)

 • mõistab  keemiliste nähtuste füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja (III kooliaste)

 • oskab märgata keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises inimtegevuses (III kooliaste).

Lisainfo Hullu Teadlase koolitundide kohta: muuseum@ut.ee; 737 5674

Rohkem infot haridusprogrammide kohta muuseumi erinevates majades leiad siit: programmid Tartu Ülikooli muuseumi peamajas, Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja Tartu tähetornis.