Haridusprogrammid Tartu Ülikooli muuseumis ajaloolises toomkirikus

Näituse "Toomkiriku hiigus" haridusprogramm põhikooli III astmele.

  • "Peata mees ehk keskaeg arheoloogi pilgu läbi"

Programmi käigus tutvume Tartu toomkiriku kui ühe uhkema Eestis säilinud keskaegse ehitisega, mille kaudu on võimalik mõista ajastu kombeid ja traditsioone ning kiriku rolli keskaegses ühiskonnas. Tartu õpilased leiavad näituselt „Toomkiriku hiilgus“ oma kodukohaga seotud keskaegseid mälestisi ja esemeid, mis annavad tunnistust, et Tartu kuulus keskajal edukate hansalinnade hulka.

Õpilaste sotsiaalsete oskuste ja empaatiavõime arendamiseks uurime lähemalt keskaja inimese muresid ja rõõme (näiteks katk või podagra). Lisaks tutvume lähemalt arheoloogi ametiga ning saame teada, millega tegeleb tänapäeval selline teadusharu nagu arheogeneetika. Saame teada, millist väärtuslikku infot peidab inimese luustik ning uurime lähemalt „peata meest“, kelle säilmed olid maetud Toomkirikusse. Praktilise töö käigus näeme, milliseid esemeid võib arheoloog oma töö käigus leida ning õpime ja katsetame esemetega ümberkäimist nende puhastamiseks ja säilitamiseks.

Sihtgrupp: põhikooli III aste

Kestus: 60 minutit

Hind: 3 € õpilase kohta

Näituse "Maailma mõõtmine" haridusprogrammid. Programmid põhikooli II ja III astmele ning gümnaasiumile.

  • "Rahvaste rändamine ja kultuuridevaheline kommunikatsioon ühiskonnas"

Programmi käigus otsime vastust järgmistele küsimustele:

  Millistel põhjustel rahvad rändavad?

  Kuidas seda mõjutavad looduslikud, poliitilised ja majanduslikud tegurid?

  Millised looduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed on rahvaste rändel?

Uurime lähemalt, kuidas keskkond ja sotsiaalsed tegurid rahvaste liikumist mõjutavad. Arutleme kultuuridevaheliste erinevuste ja stereotüüpide üle: mis võivad neid põhjustada, mis rolli mängib elukeskkond ja millised on salliva ühiskonna tunnused? Arendame suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust lahendades erinevaid probleemülesandeid, mis on seotud rände ja erinevate sotsiaalsete keskkondadega. Otsime seoseid rahvarände ja maadeavastuste vahel. Rühmatöö käigus saame teada, milliseid probleeme näeme praegu rahvastikugeograafias (n. ülerahvastatus) ning otsime nendele probleemidele võimalikke lahendusi.

Sobib gümnaasiumi õpilastele

Grupi suurus: kuni 24 inimest

Kestus: 60 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

  • "Elukeskkond"

Programm keskendub erinevate maailmajagude looduslikele ning geograafilistele eripäradele. Uurime, millised on kohastumused erinevates keskkonnatingimustes hakkamasaamiseks. Räägime, kuidas inimene mõjutab ümbritsevat keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust. Vaatleme, kuidas erinevad elukeskkonnad mõjutavad kultuuride arengut ning linnu elukeskkonnana. Praktilise töö käigus tutvume säästliku tarbimise põhimõtetega ja katsetame võimalusi, kuidas neid igapäevaelus rakendada.

Sobib põhikooli II ja III astme ning gümnaasiumi õpilastele

Grupi suurus: kuni 24 inimest

Kestus: 60 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Tartu Ülikooli muuseumi põhiprogrammid:

Ise tehtud, hästi tehtud

Programmi käigus valmistab iga osaleja ise paberilehe juba kord kasutusel olnud paberist, nõndanimetatud vanapaberist. Paberi valmistamise tegevus aitab kaasa loodust säästva eluviisi võimaluste mõistmisele ja selle tähtsustamisele.Sobib 1.–6. klasside õpilastele.

Grupi suurus: kuni 10 inimest

Kestus: 90–120 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Meeletud meeled

Miks kassil silmad pimedas hiilgavad? Miks kõrv lukku läheb? Kas suitsuandur töötab nagu silm või nagu nina? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsitakse vastuseid interaktiivses haridusprogrammis “Meeletud meeled”. Programm keskendub inimeste ja teiste elusorganismide meeltele kui vahenditele väliskeskkonnaga suhtlemisel. Tutvutakse peaga seotud meeleorganite ja nende funktsioonidega ning testitakse, kuidas töötavad meie meeled. Lisaks saadakse teada, kuidas kaitsta oma meeleorganeid. Programm on üles ehitatud vastavalt põhikooli I ja III kooliastme loodusõpetuse ja bioloogia tundide teemadele: inimese meeled ja avastamine, inimese elundkonnad (kuidas toimub infovahetus väliskeskkonnaga).Grupi suurus: kuni 25 inimest

Kestus: 60 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Nähtav ja nähtamatu

Osalejatele tutvustatakse hügieeniõpetuse ajalugu Tartu Ülikoolis ja selgitatakse hügieeni olulisust hea tervise tagamisel. Praktilise tegevuse käigus valmistatakse preparaat ning kasutatakse luupi ja mikroskoopi nähtamatu nähtavaks muutmiseks.Sobib 4.–9. klassi õpilastele.

Grupi suurus: 25–30 inimest

Kestus: 45–50 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Teadusteater keemiast

Programmi käigus tehakse huvitavaid keemiakatseid ning räägitakse elementidest, ainetest ja keemiateaduse seostest teiste loodusteadustega.Sobib 4.–10. klasside õpilastele

Grupi suurus: 25–30 inimest

Kestus: 30–45 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Mikroskoop

Programmi käigus vaadatakse tagasi mikroskoobi leiutamise aegadesse ning antakse ülevaade mikroskoobi ajaloost. Osalejad tutvuvad mikroskoobi tööpõhimõtte ja ehitusega ning sooritavad praktilisi töid.Sobib 4.–7. klasside õpilastele.

Grupi suurus: kuni 12 inimest

Kestus: 45–50 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Kas juurviljadest saab elektrit toota?

Programmis käigus saame teada, mis on jada- ja rööpühendus ning ehitame kartulipatareisid.

Sobib 7.-9. klasside õpilastele

Grupi suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 45 minutit

Hind: 
3 € inimese kohta

T-särgi kromatograafia

Programmis teeme erinevate ainete eraldamise abil t-särgile vahvaid kujundeid. Vajaliku särgi saavad osalejad osta muuseumist (2,50€) või ise kaasa võtta (särk peaks olema puhas, 100% puuvillane, soovitatavalt valge/hele).Sobib gümnasistidele

Grupi suurus: kuni 20 inimest


Kestus: 90 minutit

Hind: 3 € inimese kohta + enda T-särk või muuseumi T-särk 2,50€

Tudengiriik

Lõbus ja hariv viktoriinimäng tudengielust, kus kajastuvad tudengite eluolu, kombed, söömisharjumused ja -võimalused, mood, reeglid, karistused jms.Sobib 7.–12. klassi õpilastele, tudengitele, sõpruskondadele, erinevatele huviklubidele.

Grupi suurus: 10–40 inimest

Kestus: 80–90 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Eesti kultuurilugu

Kas Tartu Ülikoolist on võrsunud Nobeli preemia laureaat? Mis aastal hakati Tartu Ülikoolis õpetama eesti keeles? Millises Eesti linnas asub Riigikohus? Millal said naised õiguse ülikoolis õppida? Kes olid Eesti esimese looduskaitseseaduse algatajad ja väljatöötajad? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastused kaasahaaravate küsimustega põrandamängus „Eesti kultuurilugu”. Põrandamäng, mille küsimused on koostatud neljale vanusegrupile, aitab meeleolukas vormis omandada teadmisi Eesti teadus- ja kultuuriloost.Sobib koolinoortele ja kõigile huvilistele.

Grupi suurus: 8–24 inimest

Kestus: 60–90 minutit

Hind: 3 € inimese kohta