Haridusprogrammid

Tartu Ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikus pakub haridusprogramme kõikidele vanuseastmetele loodusõpetuse, bioloogia, inimeseõpetuse, ajaloo, füüsika, keemia ja ühiskonnaõpetuse tundide toetamiseks.

Kuidas mõista MAALI maailma? Põhikooli III aste, gümnaasium 

Kunstiõpetus, kunstikultuuri ajalugu, ühiskonnaõpetus 

Kestvus 90 min, 5€ osaleja kohta

Haridusprogramm „Kuidas mõista MAALI maailma?“ on pilguheit akadeemilise asutuse kunstivaramusse. Õpilased saavad vahetu kunstielamuse näitusel „Ars academica. Tartu Ülikooli kunstikogu“ tutvudes nii kohaliku maalikunstiga kui Euroopa tähtsate vanameistrite nagu Düreri või Rembranti jt graafikaloominguga.

Tähtis osa on portreekunstil, isikutel ning inimese kujutamise mõistmisel ja mõtestamisel tänapäeval. Tutvutakse erinevate graafikatehnikatega ning uuritakse nende seoseid maalikunstiga ja rolliga kunstihariduses.

Toomas Tõnissoo maalitud näidete varal tutvutakse Euroopa kunstivoolude ja -stiilidega nagu renessans, realism, impressionism, abstraktsionism, kubism.

Tehakse rühmatööd, uuritakse, arutletakse ja loomingulise praktilise tööna valmib autoportree. 

Muuseumitunnis lõimuvad kunstiõpetuse, kunstiajaloo ja ühiskonnaõpetuse teemad 

Õpitulemused:

 • on saanud näituseelamuse kogedes vahetult Eesti ja Tartu Ülikooliga seotud kunstiteoseid 

 • oskab väärtustada kultuurilist mitmekesisust, mineviku  ja ka nüüdisaegset kunstipärandit 

 • tunneb visuaalse kunsti väljendusvahendeid 

 • oskab vaadelda ja analüüsida kunstiteoseid (maal, graafika, portreebüst) ja visuaalset keskkonda 

 • praktilise loomingulise ülesande kaudu on tunnetanud oma loomingulist potentsiaali ja arendanud käelist eneseväljendusoskustMõõdame, uurime, järeldame – I kooliaste

Matemaatika, inimeseõpetus

Kestus: 60-90 minutit Hind 4€ osaleja kohta


Programmi käigus tutvuvad õpilased erinevate mõõtühikute ja mõõtevahenditega ning seostega ühikute vahel (nt g ja kg, kiiruse mõõtmine – m/s). Programm viiakse läbi valdavalt rühmatööna, mille käigus uuritakse erinevate esemete pikkust, kaalu, temperatuuri ning mõõdetakse enda ja kaaslaste reaktsioonikiirust. Mõõtmiste ja andmete kogumise käigus tutvutakse teadusliku meetodi algtõdedega, tehakse kogutund andmetest järeldusi ja võrreldakse neid omavahel rühmatöös.

Õpitulemused:

Õpilane

 • teab, mis on teadus ja teaduslik meetod ning kuidas seda rakendada

 • teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid

 • seletab ja kirjeldab saadud tulemusi ja võrdleb andmeid omavahel

 • mõistab mõõtmise vajalikkust, saab aru, et mõõtmine peab olema täpne

 • arendab sotsiaalseid pädevusi, suhtluspädevust ja enesemääratluspädevust

Ilm – I ja II kooliaste

Loodusõpetus

Kestus: 60-90 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta (I kooliastme programm)/5€ osaleja kohta (II kooliastme programm)

Arutleme, mida tähendab lause: “pole olemas halba ilma, on vaid vale riietus” ning käsitleme küsimusi, mis on ilm, ilmastik ja kliima. Tutvume erinevate mõõte- ja vaatlusmeetoditega ja uurime lähemalt mõõteriistu ning meisterdame eakohaseid mõõteriistu. II kooliastme programmis saab tutvuda ka meteoroloogia ajalooga ning Tartu ülikooli teadlaste panusega meteoroloogia arengusse, süveneda katsetesse ja mõõtmistesse ning arutleda süsiniku jalajälje teemal.  

Õpitulemused:

Õpilane:

 • teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava riietuse

 • oskab kasutada kompassi ning selgitada termomeetri tööpõhimõtteid

 • hindab pilvisust, määrab pilvetüüpe ja tuule kiirust ja suunda

 • teeb ilmamõõtmise instrumendi, järgides praktilise töö juhendeid

 • arutleb loodusteadusliku uurimuse ja praktiliste tööde juhendite üle (II kooliaste)

 • teab, mis on süsiniku jalajälg üldiselt ja Eestis ning millised on selle vähendamise võimalused (II kooliaste)

 • oskab sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, plaanida ja teha katseid/vaatlusi ning koostada kokkuvõtteid

Lisaks omandab õpilane probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe rakendamise oskusi, arendab sotsiaalset, kultuurilist ja väärtustpädevust ning teisi üldpädevusi. Läbivatest teemadest on olulisel kohal keskkond ja jätkusuutlik areng ning tervis ning ohutus.

Kirik ja keskaja inimene - põhikooli III aste, gümnaasium

Ajalugu, kunstiajalugu

Kestus: 90 minutit  Hind: 5€ osaleja kohta


Muuseumitunnis tutvume Tartu toomkiriku kui ühe uhkema Eestis säilinud gooti stiilis keskaegse kiriku arhitektuuriga ja tema rolliga Eesti ajaloos. Vestleme kiriku tähtsusest keskaegses ühiskonnas, ajastu kommetest ja traditsioonidest, mis mõjutasid inimeste mõttemaailma. Samuti Tartu toomkirikuga seotud olulistest pühakutest ja arheoloogilistest leidudest. Õpilased saavad avastada keskaegset arhitektuuri nii virtuaalselt kui reaalselt ning tutvuda keskaja kirikule iseloomulike tähtsamate kunstiteostega power point esitluse vahendusel. Rühmatöös täidetakse töölehte ja pannakse end proovile keskaegse kiriku ruumi sisustamises. Praktilise loovtöö käigus joonistatakse kirikule roosakna kavand.

Muuseumitunnis lõimuvad ajaloo, kunstiajaloo, kunstiõpetuse, ühiskonnaõpetuse ja arhitektuuriõppe teemad.

Õpitulemused:

Õpilane saab:

 • teadmisi Tartu toomkiriku ajaloost ja rollist Vana-Liivimaa piiskopkonna keskusena

 • kinnistada teadmisi Eesti keskaja riiklikust ja ühiskondlikust korraldusest

 • teadmisi kiriku osast keskaja ühiskonnas, kultuuris ning inimeste elus

 • kogeda virtuaalreaalsuse vahendusel keskaegset kirikuruumi

 • teadmisi gooti arhitektuurist ning sakraalkunstist

 • nuputada, täita töölehte ja luua oma nägemuse toomkiriku roosaknast

Maa - eelkool, I kooliaste (Hullu Teadlase koolitund)Loodusõpetus

Kestus: 60 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta

Uurime Maad ja selle liikumist universumist ja kohta Päikesesüsteemis; avastame millest koosneb Maa ning mis on Maa peal ja ümber (vesi ja õhk). Kinnistame teadmisi sellest, mis on aasta ja miks tekivad aastaajad. Programmis saab osa põnevatest katsetest, uurida mõõteriistu ja arutleda ilmaga seotud teemdael.

Õpitulemused:

Õpilane:

 • teab, mis Maa, kuidas ta paikenb Päikesesüsteemis ja millest ta koosneb

 • teab, et looduses aset leidvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest

 • märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega ning kirjeldab aastaajalisi muutusi seoses enda ja teiste eluga

 • teeb ilmavaatlusi ja iseloomustab ilma

Iga tegu jätab jälje - I ja II kooliaste

Loodusõpetus, inimeseõpetus

Kestus: 60-90 minutit Hind: 4€ osaleja kohta

Tutvume lühidalt kriminalistika ajalooga ja erinevate jälgedega, mida kuriteopaigalt leida võib. Saame teada, milliseid inimese kehaosade jälgi võib kurjategija sündmuspaigale jätta ja millist infot need jäljed anda võivad. Kuna DNA profiili määramine on levinud meetod kriminalistikas, siis uurime ka, mida kujutab endast DNA sõrmejälg. Lisaks tutvume kurjategija portree koostamise võimalustega ja räägime salakirjade tegemisest. Valmistame šifri, millega salakirja lahendada. Programm sisaldab õpilastele eakohaseid ülesandeid, rühmatööd ja meisterdamist.

Õpitulemused:

Õpilane

 • on arendanud analüütilist mõtlemist, asetades ennast detektiivi rolli

 • oskab kontrollida oma tähelepanuvõimet

 • teab, mis on DNA ja sõrmejälg

 • oskab kirjeldada erinevaid inimese kehaosade jälgi, võrdleb neid, toob välja seoseid ning erinevusi

 • oskab pöörata tähelepanu näo erinevatele tunnustele ja kasutab neid pildi kokkupanekul

 • oskab teha salakirja šifrit ja oskab seda kasutada

Meeletud meeled - I ja II kooliaste

Loodusõpetus, inimeseõpetus

Kestus: 60 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta

Kuidas saab inimene teda ümbritsevast keskkonnast infot või avastab uusi asju? Kogu info väliskeskkonnast saab inimene oma meelte kaudu. Mängulises ja uurimuslikus õhkkonnas avastame oma meeli, võrdleme neid loomade omadega ning paneme oma meeled proovile. Selgitame välja ka inimese vastavad ajukeskused. Katsetame, mis juhtub siis, kui inimene mõne oma meeltest „välja lülitab“ – kas me suudame sellisel juhul eristada looduslikke ja tehislikke materjale või miks me ei tunne maitset kui meil on nohu. Õpime kuidas turvaliselt uurida tundmatuid aineid. Uurime, miks me ei kuule kõiki helisid ja kas see on ka sõnakuulmisega seotud. Saame teada, mida on vaja nägemiseks ja kuidas saab nägemismeelt petta.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab nimetada inimese meeli, meeleelundeid ja oskab mudelil näidata vastavaid ajukeskusi

 • oskab oma meelte abil omadusi määrata

 • oskab kirjeldada looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel

 • oskab sõnastada oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi

 • omab ohutunnet tundmatute ainete suhtes

Vesi - II kooliaste (Hullu Teadlase koolitund)Loodusõpetus

Kestus: 60 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta

Uurime vee omadusi ja erinevaid olekuid ning võrdleme läbi katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi (n. vesi ja süsihappegaas).  Praktilise töö käigus saavad selgeks mõisted „soojuspaisumine“ ja „märgamine“. Katsetame, kuidas on võimalik muuta vee tihedust. Lisaks saame teada, kui palju on maakeral puhast joogivett ning kuidas kaitsta veekogusid reostumise eest.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab vee erinevaid olekuid ja omadusi

 • oskab nimetada vee külmumis-, sulamis- ja keemistemperatuuri

 • kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust

 • toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele

 • sõnastab uurimisküsimusi ja/või probleeme ja kontrollib hüpoteese

 • teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid

Imeline inimene – II kooliaste

Inimeseõpetus, loodusõpetus

Kestus 60-90 minutit Hind: 4€ osaleja kohta

Õpime tundma inimese elundkondi, keskendudes kõhu- ja rinnaõõne elunditele. Aktiivses mängulises tegevuses saavad õpilased oma anatoomilisi teadmisi kontrollida ja elundkondi/elundeid nimetada, elundeid mudelil õigesse kohta paigutada. Mõõdame pulssi, kopsumahtu ja soolte pikkust. Arutleme, millest koosnevad poisid ja tüdrukud ning millest saab alguse inimene. Saame teada, mille poolest on tuntud TÜ teadlane K.E.von Baer ja Eesti esimene probiootiline piimhappebakter ME-3. Programmi praktilises osas valmib rühmatööna pilt organite paiknemise kohta.

Õpitulemused:

Õpilane:

 • nimetab  ja tunneb ära erinevad inimkeha organid, koed ja rakud;

 • teab organite paiknemise kohta organismis;

 • oskab leida ja mõõta pulssi;

 • oskab määrata kopsumahtu

 • teab peamisi veregruppe

 • teab, kes oli K.E.von Baer

 • teab ME-3 kasulikke omadusi

  Ajarändurid – II kooliaste

Ajalugu

Kestus: 60-90 minutit Hind: 4€ osaleja kohta

Mängulises programmis kinnistame ajaloo põhiperioode ning tutvume ajajoonega. Elamuslikus muuseumikeskkonnas saame VR-prillide vahendusel astuda keskaega ning võtta endale erinevate ajastute ja kultuuride peakatteid proovides rolle erinevatest ajastutest ja kultuuridest. Programm on mõeldud eeskätt 5. ajaloo sissejuhatuseks või kordamiseks, kuid on kohandatav ka vanematele ning noorematele arendades kultuuri- ja väärtuspädevust, loovust ning sotsiaalseid oskusi.

Õpitulemused:

Õpilane oskab

 • ajajoone, sajandi, sotsiaalse staatuse ja seisuse mõistet kasutada

 • teab ajalooperioode ning oskab neid reastada

 • oskab paigutada olulisemaid nähtusi ning isikuid õigetesse ajaloolistesse perioodidesse

 • asetada end teise inimese rolli ning arendab empaatiat;

 • omandab sotsiaalseid oskusi

 • arendab loovust

Aju – II ja III kooliaste (Hullu Teadlase koolitund)

Loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus

Kestus: 60-90 minutit Hind: 4 osaleja kohta

Mida me teame ühest suurimast mõistatusest teaduses – inimese ajust? Programmis kogume teadmisi aju üldisest toimimisest ning jõuame läbi vaatluste, katsetuste ja arutelude teadmisteni närvide ja närviringete toimimisest. Õpime tundma aju üldist struktuuri ja ajupiirkondade funktsioone, mõeldes välja tulevikumasinaid, mis ühenduksid otse ajuga. Katsejänestena saadakse teada kuidas liiguvad ajust tulnud signaalid inimese kehas aga ka põnevaid fakte mõtlemise ja õppimise kohta ning arutletakse, mis müstiline asi on teadvus.

Õpitulemused

Õpilane:

 • saab teadmisi kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesannete kohta

 • õpib tundma ajupiirkondi ning seostab nendega kesknärvisüsteemi ülesandeid

 • seostab närviraku ehitust selle talitlusega, koostab ja analüüsib refleksikaare skeeme ning selgitab selle talitlust

 • suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse

 • arendab enesemääratluspädevust (oma keha funktsioonide tunnetamine, ennastkahjustava käitumise teadvustamine)

Keemiline maailm - II ja III kooliaste (Hullu Teadlase koolitund)

Loodusõpetus, keemia

Kestus: 60 minutit  Hind: 4€ osaleja kohta

Tund viiakse läbi teadusteatri vormis (II ja III kooliaste) või praktilise töötoana, kus keskendutakse kromatograafia meetodile (III kooliaste).

Teadusteatri vormis läbi viidava tunni käigus õpitakse tundma ainete omadusi. Õpilased saavad teada, miks ei põle küünal suletud anumas, kuidas tekib süsihappegaas, mis juhtub õhuga soojenedes ja veel palju muud.

Praktilises töötoas tutvutakse lähemalt kromatograafia meetodiga, mis aitab selgitada, et meid ümbritsevas maailmas esinevad puhtad ained ja segud. Õpilased katsetavad kromatograafia meetodit paberil ja kangal, et teada saada, millistest osadest aine koosneb. Uuritakse ka kromatograafia ajalugu ja tutvutakse selle meetodi avastanud Mihhail Tsweti ja tema teadustööga.  

Õpitulemused:

Õpilane:

 • selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele (II kooliaste)

 • teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel (II kooliaste)

 • mõistab  keemiliste nähtuste füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja (III kooliaste)

 • oskab märgata keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises inimtegevuses (III kooliaste).

 

Tartu ülikool Eesti kultuuriloos – III kooliaste, gümnaasium

Ajalugu

Kestus: 60-90 minutit Hind: 4€ osaleja kohta

Eesti vanim ülikool on teinud kaasa Eesti ajaloo keerdkäigud alates 17. sajandist. Uues ajalooteemalises programmis vaatame Eesti kultuurilugu ülikooliga seotult ning õpime tundma ülikooliga seotud olulisi isikuid ning Tartu ülikoolist välja kasvanud teadussaavutusi.

Haridusprogrammis vaadeltakse Tartu Ülikooli ajalugu seoses Eesti ajaloo ja kultuuri arenguga, eritähelepanu pööratakse teadusajaloole ja ülikooliga seotud silmapaistvatele isikutele. Käsitletakse Tartu Ülikooli erinevaid ajajärke ajaloolis-kultuurilises kontekstis, üliõpilaselu, ülikooli mõju ühiskonnale ja kultuurile (nt ülikooli hooned ja arhitektuurne pärand; kultuurikontaktid; Eesti rahvusteadus(t)e ja kultuuri areng jne). Programm viiakse läbi ülikooli ajaloo uuel püsinäitusel „Minu elu ülikool“.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab lühidalt Tartu Ülikooli ajaloo erinevaid perioode Eesti ajaloo kontekstis;

 • nimetab Tartu Ülikooli ajalooga seotud tähtsamaid isikuid ning avastusi;

 • kirjeldab Tartu ülikooli rolli Eesti kultuuriloos.

 

Lisainfo Tartu Ülikooli muuseumi peamajas toimuvate haridusprogrammide kohta: muuseum@ut.ee; 737 5674

Vaata ka Vana-Kreeka ja Egiptuse ajaloo ja kultuuriloo teemalisi programme Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja astronoomia, füüsika ja geograafiateemalisi haridusprogramme Tartu tähetornis. Kõikides majades toimuvaid programme saab omavahel kombineerida ning sisustada seega tervikliku ja mitemkülgse õppepäeva Toomemäel.

NB! Huvi korral on gruppidel võimalik meie kaudu broneerida lõunasöök Tartu Ülikooli peahoone kõrval paiknevas Tartu Ülikooli kohvikus. Juhul, kui olete lõunasöögi broneerimisest huvitatud, palume Tartu Ülikooli muuseumi sellest teavitada vähemalt kolm tööpäeva enne külastust. Tutvu Tartu Ülikooli kohviku poolt pakutud pakettidega SIIN.