Haridusprogrammid

Meeletud meeled - I ja II kooliaste

Kestvus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Kuidas saab inimene teda ümbritsevast keskkonnast infot või avastab uusi asju? Kogu info väliskeskkonnast saab inimene oma meelte kaudu. Mängulises ja uurimuslikus õhkkonnas avastame oma meeli, võrdleme neid loomade omadega ning paneme oma meeled proovile. Katsetame, mis juhtub siis, kui inimene mõne oma meeltest „välja lülitab“ – kas me suudame sellisel juhul eristada elus ja eluta objekte või looduslikke ja tehislikke materjale? Haistmismeele kaudu uurime tahkeid ja vedelaid aineid ja seda, kus inimene neid kasutab.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab oma meelte abil omadusi määrata

 • teab nimetada elusa ja eluta looduse objekte ja nende omadusi

 • kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel

 • sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi

 • eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete vastu

 

Keemiline maailm - II ja III kooliaste

Kestvus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Tund viiakse läbi teadusteatri vormis (II ja III kooliaste) või praktilise töötoana, kus keskendutakse kromatograafia meetodile (III kooliaste).

Teadusteatri vormis läbi viidava tunni käigus õpitakse tundma ainete omadusi. Õpilased saavad teada, miks ei põle küünal suletud anumas, kuidas tekib süsihappegaas, mis juhtub õhuga soojenedes ja veel palju muud.

Praktilises töötoas tutvutakse lähemalt kromatograafia meetodiga, mis aitab selgitada, et meid ümbritsevas maailmas esinevad puhtad ained ja segud. Õpilased katsetavad kromatograafia meetodit paberil ja kangal, et teada saada, millistest osadest aine koosneb. Uuritakse ka kromatograafia ajalugu ja tutvutakse selle meetodi avastanud Mihhail Tsweti ja tema teadustööga.  

Õpitulemused

Õpilane:

 • selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele (II kooliaste)

 • teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel (II kooliaste)

 • mõistab  keemiliste nähtuste füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja (III kooliaste)

 • oskab märgata keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises inimtegevuses (III kooliaste)

 

Ajutiste näitustega kaasnevad haridusprogrammid

Rahvaste rändamine ja kultuuridevaheline kommunikatsioon ühiskonnas – gümnaasium

Kestvus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Programmi käigus otsime vastust järgmistele küsimustele:

·         Millistel põhjustel rahvad rändavad?

·         Kuidas seda mõjutavad looduslikud, poliitilised ja majanduslikud tegurid?

·         Millised looduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed on rahvaste rändel?

Uurime lähemalt, kuidas keskkond ja sotsiaalsed tegurid rahvaste liikumist mõjutavad. Arutleme kultuuridevaheliste erinevuste ja stereotüüpide üle: mis võivad neid põhjustada, mis rolli mängib elukeskkond ja millised on salliva ühiskonna tunnused? Arendame suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust lahendades erinevaid probleemülesandeid, mis on seotud rände ja erinevate sotsiaalsete keskkondadega. Otsime seoseid rahvarände ja maadeavastuste vahel. Rühmatöö käigus saame teada, milliseid probleeme näeme praegu rahvastikugeograafias (n. ülerahvastatus) ning otsime nendele probleemidele võimalikke lahendusi.

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab, kuidas keskkonnaolud rännet mõjutavad (maavarad, veeolud, reostus, ökoloogiline mitmekesisus)

 • teab, kuidas majanduslikud olud rännet mõjutavad (roheline elamisviis, ületarbimine, arengumaad, industriaalühiskond)

 • teab, kuidas poliitilised olud rännet mõjutavad (sõjad, sisepoliitilised pinged, sotsiaalne kihistumine, tuumakatastroofid, inimõigused)

 • arutleb, millised on rände tagajärjed – sellega kaasnevad sotsiaalsed konfliktid, mõju keskkonnale ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsemeetmed

 • teab, mida kujutavad endast ülerahvastatus, linnastumine, bioloogiline mitmekesisus, säästev tarbimine, jäätmaa, võõrliigid ja elurikkuse tulipunktid

 • oskab selgitada, mis on rahvasterändamine ning nimetada ajaloos esinenud rände perioode

 • oskab tuua näiteid, kuidas maadeavastused rännet mõjutasid

 • oskab tuua näiteid, kuidas koloniaalpoliitika rahvaste rändamist mõjutas

 

Peata mees ehk keskaeg arheoloogi pilgu läbi - III kooliaste

Kestvus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Programmi käigus tutvume Tartu toomkiriku kui ühe uhkema Eestis säilinud keskaegse ehitisega, mille kaudu on võimalik mõista ajastu kombeid ja traditsioone ning kiriku rolli keskaegses ühiskonnas. Uurime keskaegseid mälestisi ja esemeid, mis annavad tunnistust, et Tartu kuulus keskajal edukate hansalinnade hulka.

Õpilaste sotsiaalsete oskuste ja empaatiavõime arendamiseks uurime lähemalt keskaja inimese muresid ja rõõme (näiteks katk ja podagra). Lisaks tutvume lähemalt arheoloogi ametiga ning saame teada, millega tegeleb tänapäeval selline teadusharu nagu arheogeneetika. Saame teada, millist väärtuslikku infot peidab inimese luustik ning uurime lähemalt „peata meest“, kelle säilmed olid maetud toomkirikusse. Praktilise töö käigus proovime arheoloogi ametit – näeme, milliseid avastusi võib arheoloog oma töö käigus teha ning õpime ja katsetame arheoloogiliste leidudega ümberkäimist nende puhastamiseks ja säilitamiseks.

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab kiriku osa keskaja ühiskonnas nii kultuuripärandi säilitajana kui ka maailmapildi kujundajana

 • teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, ning kirjeldab keskaegse linna eluolu

 • tunneb oma kodukoha ajalugu (Tartu linn)

 • leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet ning allikate usaldusväärsust

 • mõistab ühiskonna mitmekesisust, kujundab ning põhjendab oma arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi

 

Hullu Teadlase koolitunnid (eelkool, I kooliaste, II kooliaste)

Maa - eelkool, I kooliaste

Kestvus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Uurime, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates piirkondades. Õpime erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja mõõtma (n. õhutemperatuur, tuul, sademed, pilvisus).

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab, et looduses aset leidvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest (eelkool, I kooliaste)

 • märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega ning kirjeldab aastaajalisi muutusi(eelkool, I kooliaste)

 • mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu (eelkool, I kooliaste)

 • teeb ilmavaatlusi ja iseloomustab ilma (I kooliaste)

 • oskab mõõta erinevaid ilmastikunähtusi nagu õhutemperatuur, tuule suund ja kiirus, sademed, pilvisus (I kooliaste)

Vesi - II kooliaste

Kestvus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Uurime vee omadusi ja erinevaid olekuid ning võrdleme läbi katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi (n. vesi ja süsihappegaas).  Praktilise töö käigus saavad selgeks mõisted „soojuspaisumine“ ja „märgamine“. Katsetame, kuidas on võimalik muuta vee tihedust. Lisaks saame teada, kui palju on maakeral puhast joogivett ning kuidas kaitsta veekogusid reostumise eest.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab vee erinevaid olekuid ja omadusi

 • oskab nimetada vee külmumis-, sulamis- ja keemistemperatuuri

 • kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust

 • toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele

 • sõnastab uurimisküsimusi ja/või probleeme ja kontrollib hüpoteese

 • teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid

Lisainfo Tartu Ülikooli muuseumi peamajas toimuvate haridusprogrammide kohta: muuseum@ut.ee; 737 5674

Vaata ka Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja Tartu tähetornis toimuvaid haridusprogramme.