Haridusprogrammid

Tartu Ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikus pakub haridusprogramme kõikidele vanuseastmetele loodusainete, täppisteaduste, humanitaar- ja sotsiaalainete valdkonnas.

Programmid õnnest ja vaimsest tervisest ajutisel näitusel "Palju õnne?!" 29.06.2022-29.01.2023

Õnneseen - lasteaed ja 1.-2. klass (sügisel ka 3.klass)

Õnn on teema, mis tekitab hulgaliselt küsimusi nii suurtes kui väikestes mõtlejates.

Mis on õnn ja kuidas seda leida, mis aitab mõnel inimesel olla õnnelikum kui teised?

Õnnenäituse lastetasandilt leiavad mudilased/õpilased nippe, kuidas igaüks saab hoolitseda oma vaimse tervise eest. Koos mängides uurime, milliseid tundeid inimesed kogevad, kuidas neid ära tunda ja tugevate emotsioonidega toime tull

Sihtgrupp: lasteaed ja 1. kooliaste

Kestus: 45 min 

Hind: 4 eurot õpilase kohta

 

Õnne valem - 4.-6. klass 

Õnn on teema, mis tekitab hulgaliselt küsimusi nii suurtes kui väikestes mõtlejates.

Mis on õnn ja kuidas seda leida, mis aitab mõnel inimesel olla õnnelikum kui teised? Mängude ja omavahelise arutelu käigus mõtestavad õpilased, mis on vaimne tervis, miks on õnn inimesele oluline ja kaardistavad peamised õnne mõjurid. Harjutame tundetarkust, kuidas mõista ennast ja oma kaaslaseid. Tunni käigus saab igaüks panna kokku just endale kõige sobivama õnne valemi.

Sihtgrupp: II kooliaste

Kestus: 60-75 min

Hind: 4 eurot õpilase kohta

 

Tunne ennast - 7.-12. klass

Üks olulisemaid oskuseid elus on ära tunda, mis teeb sind õnnelikuks ja kuidas liikuda selle suunas. Selleks on oluline hea arusaamine iseendast ja teadmised vaimse tervise hoidmisest. Muuseumitunnis arutleme vaimse tervise hoidmise tähtsuse üle, uurime millist mõju avaldab inimesele koolikiusamine ja stress ning kuidas ennast ja üksteist saab aidata. Õpilased saavad läbi mänguliste ülesannete väljendada, mis neid iseloomustab, kuidas märgata enda tugevusi ja väärtustada ennast ning kaaslaseid. 

Sihtgrupp: 6.-9. klass ja gümnaasium

Kestus: 75-90 min 

Hind: 4 eurot õpilase kohta

 

Töö/õnn - täiskasvanud

Hea vaimse tervise tunnuseks on soov ja oskus iseendast ning teistest hoolida. Oluline on ka kohanemisvõime, eneseteostus ning probleemide lahendamine. Me tahame tunda, et sellel, mida ta teeb, on tähendus, tema tööl on mõte ning ta on kellelegi vajalik. Kuna viimaste aastate jooksul on hakanud piir töö- ja eraelu vahel hägustuma, on tööõnne mõiste ja uurimine saamas üha rohkem tähelepanu. Albert Einsteini sõnul ei saa ükski inimene tõeliselt õnnelikuks, kui ta ei ole tunda saanud edu ja tunnustust oma töö eest. Kas töö, raha, võim ja edu teevadki siis inimese õnnelikuks?

Õnnenäituse töötoas saab üheskoos läbi mängida lõbusaid olukordi, mis tahavad endasse vaatamist ja aitavad üksteist paremini tundma õppida. Uurime milliseid (töö)õnne valemeid on juba olemas ja mis just teile kõige sobivamad tunduvad. 

Sihtgrupp:töökollektiivid, sõpruskonnad

Kestus: 90 min

 

Kirik ja keskaja inimene - põhikooli III aste, gümnaasium

Ajalugu, kunstiajalugu

Kestus: 90 minutit

Hind: 5€ osaleja kohta

Muuseumitunnis tutvume Tartu toomkiriku kui ühe uhkema Eestis säilinud gooti stiilis keskaegse kiriku arhitektuuriga ja tema rolliga Eesti ajaloos. Vestleme kiriku tähtsusest keskaegses ühiskonnas, ajastu kommetest ja traditsioonidest, mis mõjutasid inimeste mõttemaailma. Samuti Tartu toomkirikuga seotud olulistest pühakutest ja arheoloogilistest leidudest. Õpilased saavad avastada keskaegset arhitektuuri nii virtuaalselt kui reaalselt elamuslikus toomkiriku saladuste kambris. Rühmatöös saab täita töölehte.

Muuseumitunnis lõimuvad ajaloo, kunstiajaloo, kunstiõpetuse, ühiskonnaõpetuse ja arhitektuuriõppe teemad.

Õpitulemused

Õpilane saab:

 • teadmisi Tartu toomkiriku ajaloost ja rollist Vana-Liivimaa piiskopkonna keskusena;

 • kinnistada teadmisi Eesti keskaja riiklikust ja ühiskondlikust korraldusest;

 • teadmisi kiriku osast keskaja ühiskonnas, kultuuris ning inimeste elus;

 • kogeda nii füüsiliselt kui ka virtuaalreaalsuse vahendusel keskaegset kirikuruumi;

 • teadmisi gooti arhitektuurist ning sakraalkunstist.

Toomkiriku saladused – eelkool, I kooliaste

Kestus: 45-60 min

Hind: 4€ osaleja kohta

Noorematele muuseumikülastajatele mõeldud muuseumitunnis saab ajaloolise toomkiriku varemetes ja muuseumis asuvas toomkiriku saladuste kambris avastada selle paiga ja uhke ehitisega seotud põnevaid seiku. Jutustame legende, otsime märke minevikust ja pakume ise vastusi lahenduseta vastustele. Näiteks saavad osalejad ise joonistada toomkirikule sellised tornid nagu need võisid nende arvates olla või ehitada klotsidest Toomemäele linna nii nagu see võis olla keskajal.

Programmis osalemine toetab üldpädevuste arendamist ning eelkoolieastele valdkonna "Mina ja keskkond" ning I kooliastme õpilastele sotsiaalainete valdkonnade teemade käsitlemist. Muuhulgas puudutab tund õppekava teemasid mina; aeg ja asjad (eristab aja kulgu, mõistab kultuuripärandi väärtust) kodumaa (kodukoha ajaloo tundmine), huvi äratamine mineviku vastu, oma kodukoha ajaloo tundmine jm.

Programmis osaleja saab:

 • teada, miks on Tartu kesklinnas varemed, mis on toomkirik ning miks on Tartus Toomemägi ja Tallinnas Toompea;

 • teada, millist rolli on kiriku hoone ja kirik kui asutus mänginud inimeste elus minevikus;

 • kogeda elamuslikus keskkonnas nii füüsiliselt kui ka virtuaalreaalsuse vahendusel keskaegset kirikuruumi ning võrrelda seda tänapäevasega;

 • õppida tundma kultuuripärandi väärtust ning oma kodukoha ajaloo tähtsust, arendada kuulamise ning jutustamise oskust läbi legendide.

Ajarändurid – II kooliaste

Ajalugu

Kestus: 60-90 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Mängulises programmis kinnistame ajaloo põhiperioode ning tutvume ajajoonega. Elamuslikus muuseumikeskkonnas saame VR-prillide vahendusel astuda keskaega ning võtta endale erinevate ajastute ja kultuuride peakatteid proovides rolle erinevatest ajastutest ja kultuuridest. Programm on mõeldud eeskätt 5. klassi ajaloo sissejuhatuseks või kordamiseks, kuid on kohandatav ka vanematele ning noorematele arendades kultuuri- ja väärtuspädevust, loovust ning sotsiaalseid oskusi.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab ajajoone, sajandi, sotsiaalse staatuse ja seisuse mõistet kasutada;

 • teab ajalooperioode ning oskab neid reastada;

 • oskab paigutada olulisemaid nähtusi ning isikuid õigetesse ajaloolistesse perioodidesse;

 • oskab asetada end teise inimese rolli ning arendab empaatiat;

 • omandab sotsiaalseid oskusi;

 • arendab loovust.

Tartu Ülikool Eesti kultuuriloos – III kooliaste, gümnaasium

Ajalugu

Kestus: 60-90 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Eesti vanim ülikool on teinud kaasa Eesti ajaloo keerdkäigud alates 17. sajandist. Ajalooteemalises programmis vaatame Eesti kultuurilugu ülikooliga seotult ning õpime tundma ülikooliga seotud olulisi isikuid ning Tartu ülikoolist välja kasvanud teadussaavutusi.

Haridusprogrammis vaadeldakse Tartu Ülikooli ajalugu seoses Eesti ajaloo ja kultuuri arenguga, eritähelepanu pööratakse teadusajaloole ja ülikooliga seotud silmapaistvatele isikutele. Käsitletakse Tartu Ülikooli erinevaid ajajärke ajaloolis-kultuurilises kontekstis, üliõpilaselu, ülikooli mõju ühiskonnale ja kultuurile (nt ülikooli hooned ja arhitektuurne pärand; kultuurikontaktid; Eesti rahvusteadus(t)e ja kultuuri areng jne). Programm viiakse läbi ülikooli ajaloo püsinäitusel „Minu elu ülikool“.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab lühidalt Tartu Ülikooli ajaloo erinevaid perioode Eesti ajaloo kontekstis;

 • nimetab Tartu Ülikooli ajalooga seotud tähtsamaid isikuid ning avastusi;

 • kirjeldab Tartu ülikooli rolli Eesti kultuuriloos.

Mõõdame, uurime, järeldame – I kooliaste

Matemaatika, inimeseõpetus

Kestus: 60-90 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Programmi käigus tutvuvad õpilased erinevate mõõtühikute ja mõõtevahenditega ning seostega ühikute vahel (nt g ja kg, kiiruse mõõtmine – m/s). Programm viiakse läbi valdavalt rühmatööna, mille käigus uuritakse erinevate esemete pikkust, kaalu, temperatuuri ning mõõdetakse enda ja kaaslaste reaktsioonikiirust. Mõõtmiste ja andmete kogumise käigus tutvutakse teadusliku meetodi algtõdedega, tehakse kogutud andmetest järeldusi ja võrreldakse neid omavahel rühmatöös.

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab, mis on teadus ja teaduslik meetod ning kuidas seda rakendada;

 • teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;

 • seletab ja kirjeldab saadud tulemusi ja võrdleb andmeid omavahel;

 • mõistab mõõtmise vajalikkust, saab aru, et mõõtmine peab olema täpne;

 • arendab sotsiaalseid pädevusi, suhtluspädevust ja enesemääratluspädevust.

Maa ja ilm - eelkool, I kooliaste (Hullu Teadlase koolitund)

Loodusõpetus Kestus 60 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Uurime Maad, selle liikumist universumis ja kohta Päikesesüsteemis; avastame, millest koosneb Maa ning mis on Maa peal ja ümber (vesi ja õhk). Kinnistame teadmisi sellest, mis on aasta ja miks tekivad aastaajad. Programmis saab osa põnevatest katsetest, uurida mõõteriistu ja arutleda ilmaga seotud teemadel.

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab, mis Maa, kuidas ta paikneb Päikesesüsteemis ja millest ta koosneb;

 • teab, et looduses aset leidvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest;

 • märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega ning kirjeldab aastaajalisi muutusi seoses enda ja teiste eluga;

 • teeb ilmavaatlusi ja iseloomustab ilma.

Vesi - II kooliaste (Hullu Teadlase koolitund)

Loodusõpetus

Kestus: 60 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Uurime vee omadusi ja erinevaid olekuid ning võrdleme läbi katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi (nt vesi ja süsihappegaas). Praktilise töö käigus saavad selgeks mõisted „soojuspaisumine“ ja „märgamine“. Katsetame, kuidas on võimalik muuta vee tihedust. Lisaks saame teada, kui palju on maakeral puhast joogivett ning kuidas kaitsta veekogusid reostumise eest.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab vee erinevaid olekuid ja omadusi;

 • oskab nimetada vee külmumis-, sulamis- ja keemistemperatuuri;

 • kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust;

 • toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele;

 • sõnastab uurimisküsimusi ja/või probleeme ja kontrollib hüpoteese;

 • teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid.

Ained – I, II ja III kooliaste (Hullu Teadlase koolitund)

Loodusõpetus, keemia

Kestus: 60 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Tund viiakse läbi kombineerides teadusteatri vormi praktiliste ülesannetega(Teadusteatri vormis läbi viidava tunni osa käigus õpitakse tundma ainete omadusi. I kooliaste alustab selgitustega, et maailm koosneb imepisikestest osadest, millest omakorda moodustavad ained; II kooliaste tutvub juba rohkem mõistetega, räägitakse õhust ja veeringest; III kooliastmes seostatakse keemia ja füüsika teadmisi, korratakse, mis on molekulid, keemilised reaktsioonid, soojus, ainete omadused, polaarsus. Muuhulgas saavad õpilased teada, miks ei põle küünal suletud anumas, kuidas tekib süsihappegaas, mis juhtub õhuga soojenedes ja veel palju muud.

Praktilises töötoas selgitatakse, et meid ümbritsevad nii puhtad ained kui ka segud ning tutvustatakse keemilisi reaktsioone, lahustades pruuni vildika värvisegust filterpaberile erinevad värvained.

Õpitulemused

Õpilane:

 • eristab kolme aineolekut (I kooliaste);

 • kirjeldab õhku kui ainete segu (I kooliaste) või kui gaaside segu ja teab hapniku olulisust põlemisel (II kooliaste);

 • eristab aineid nende omaduste põhjal (I kooliaste);

 • kirjeldab veeringet (II kooliaste);

 • teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise katset (II kooliaste);

 • kujundab erinevates loodusainetes õpitu põhjal seostatud maailmapildi (III kooliaste);

 • mõistab keemiliste nähtuste füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja (III kooliaste);

 • oskab märgata keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises inimtegevuses (III kooliaste).

Aju – II ja III kooliaste (Hullu Teadlase koolitund)

Loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus

Kestus: 60-90 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Mida me teame ühest suurimast mõistatusest teaduses – inimese ajust? Programmis kogume teadmisi aju üldisest toimimisest ning jõuame läbi vaatluste, katsetuste ja arutelude teadmisteni närvide ja närviringete toimimisest. Õpime tundma aju üldist struktuuri ja ajupiirkondade funktsioone, mõeldes välja tulevikumasinaid, mis ühenduksid otse ajuga. Katsejänestena saadakse teada, kuidas liiguvad ajust tulnud signaalid inimese kehas, aga ka põnevaid fakte mõtlemise ja õppimise kohta ning arutletakse, mis müstiline asi on teadvus.

Õpitulemused

Õpilane:

 • saab teadmisi kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesannete kohta;

 • õpib tundma ajupiirkondi ning seostab nendega kesknärvisüsteemi ülesandeid;

 • seostab närviraku ehitust selle talitlusega, koostab ja analüüsib refleksikaare skeeme ning selgitab selle talitlust;

 • suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse;

 • arendab enesemääratluspädevust (oma keha funktsioonide tunnetamine, ennastkahjustava käitumise teadvustamine).

Iga tegu jätab jälje - I ja II kooliaste

Loodusõpetus, inimeseõpetus

Kestus: 60-90 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Tutvume lühidalt kriminalistika ajalooga ja erinevate jälgedega, mida kuriteopaigalt leida võib. Saame teada, milliseid inimese kehaosade jälgi võib kurjategija sündmuspaigale jätta ja millist infot need jäljed anda võivad. Kuna DNA profiili määramine on levinud meetod kriminalistikas, siis uurime ka, mida kujutab endast DNA sõrmejälg. Lisaks tutvume kurjategija portree koostamise võimalustega ja räägime salakirjade tegemisest. Valmistame šifri, millega salakirja lahendada. Programm sisaldab õpilastele eakohaseid ülesandeid, rühmatööd ja meisterdamist.

Õpitulemused

Õpilane:

 • on arendanud analüütilist mõtlemist, asetades ennast detektiivi rolli;

 • oskab kontrollida oma tähelepanuvõimet; teab, mis on DNA ja sõrmejälg;

 • oskab kirjeldada erinevaid inimese kehaosade jälgi, võrdleb neid, toob välja seoseid ning erinevusi;

 • oskab pöörata tähelepanu näo erinevatele tunnustele ja kasutab neid pildi kokkupanekul;

 • oskab teha salakirja šifrit ja seda kasutada.

Meeletud meeled - I ja II kooliaste

Loodusõpetus, inimeseõpetus

Kestus: 60 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Kuidas saab inimene teda ümbritsevast keskkonnast infot või avastab uusi asju? Kogu info väliskeskkonnast saab inimene oma meelte kaudu. Mängulises ja uurimuslikus õhkkonnas avastame oma meeli, võrdleme neid loomade omadega ning paneme oma meeled proovile. Selgitame välja ka inimese vastavad ajukeskused. Katsetame, mis juhtub siis, kui inimene mõne oma meeltest „välja lülitab“ – kas me suudame sellisel juhul eristada looduslikke ja tehislikke materjale või miks me ei tunne maitset, kui meil on nohu. Õpime, kuidas turvaliselt uurida tundmatuid aineid. Uurime, miks me ei kuule kõiki helisid ja kas see on ka sõnakuulmisega seotud. Saame teada, mida on vaja nägemiseks ja kuidas saab nägemismeelt petta.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab nimetada inimese meeli, meeleelundeid ja oskab mudelil näidata vastavaid ajukeskusi;

 • oskab oma meelte abil omadusi määrata;

 • oskab kirjeldada looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;

 • oskab sõnastada oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;

 • omab ohutunnet tundmatute ainete suhtes.

Imeline inimene – II kooliaste

Inimeseõpetus, loodusõpetus

Kestus 60-90 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Õpime tundma inimese elundkondi, keskendudes kõhu- ja rinnaõõne elunditele. Aktiivses mängulises tegevuses saavad õpilased oma anatoomilisi teadmisi kontrollida, elundkondi/elundeid nimetada ning neid mudelil õigesse kohta paigutada. Mõõdame pulssi, kopsumahtu ja soolte pikkust. Arutleme, millest koosnevad poisid ja tüdrukud ning millest saab alguse inimene. Saame teada, mille poolest on tuntud TÜ teadlane K. E.von Baer ja Eesti esimene probiootiline piimhappebakter ME-3. Programmi praktilises osas valmib rühmatööna pilt organite paiknemise kohta.

Õpitulemused

Õpilane:

 • nimetab ja tunneb ära erinevad inimkeha organid, koed ja rakud;

 • teab organite paiknemise kohta organismis;

 • oskab leida ja mõõta pulssi;

 • oskab määrata kopsumahtu;

 • teab peamisi veregruppe;

 • teab, kes oli K. E.von Baer;

 • teab ME-3 kasulikke omadusi.

Lisainfo Tartu Ülikooli muuseumi peamajas toimuvate haridusprogrammide kohta: muuseum@ut.ee; 737 5674.

 

Programmi miinimumhind on 25 eurot.

 

Vaata ka Vana-Kreeka ja Egiptuse ajaloo ja kultuuriloo teemalisi programme Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja astronoomia, füüsika ja geograafiateemalisi haridusprogramme Tartu tähetornis. Kõikides majades toimuvaid programme saab omavahel kombineerida ning sisustada seega tervikliku ja mitmekülgse õppepäeva Toomemäel.