Haridusprogrammid

Tartu Ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikus pakub haridusprogramme kõikidele vanuseastmetele loodusõpetuse, inimeseõpetuse, ajaloo, füüsika, keemia ja ühiskonnaõpetuse tundide toetamiseks.

UUS! Eesti ideed ja ideaalid – Eesti ühiskondliku mõtte kujunemisest 20. sajandil läbi rahvusülikooli loo – III kooliaste, gümnaasium

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

Kestus: 60-90 minutit Hind: 3 € osaleja kohta

NB! Pakume alates 1.10.2019

Demokraatia ja autokraatia, liberalism ja konservatism, rahvusriik ja globaliseerumine, popkultuur ja kõrgkultuur, tehnoloogiline revolutsioon ja traditsioonide hoidmine, ideoloogiline surutis ja vastupanu – kõik need 20. sajandi mõttevoolud, nähtused ja ühiskondlikud arengud peegelduvad Tartu Ülikooli arenguloos. Uues kultuuri- ja ideeajaloolise suunitlusega haridusprogrammi käigus saab ülevaate peamistest arengutest ja dilemmadest mitte ainult ülikooli vaid Eesti ajaloos 1920ndatest aastatest kuni 21. sajandi alguseni. Ajastu vaimu edasi kandvast keskkonnast inspireerituna saavad õpilased vahetu arutelu käigus mõtestada lahti 20. sajandi olulisemaid mõttevoole ja ühiskondlikke liikumisi ajastu kontekstis ning diskuteerida ajatute ja ajas hääbuvate ideede üle.

Programm sobib hästi lähiajaloo, sh Eesti ajaloo, teemade või toeks nii gümnaasiumile kui põhikooli vanemale astmele. Samuti aitab programm kaasa ühiskonnaõpetuse teemade käsitlemisele – demokraatliku ühiskonna areng ja demokraatlike põhimõtete väärtustamine ning aitab kaasa üldise kultuurilise ja enesemääratluspädevuse arengule.

Õpitulemused

Õpilane

 • saab ülevaate 20. sajandi olulisematest arengutest ja mõttevooludest

 • omandab ja kinnistab Eesti ajaloo 20. sajandi pöördepunkte

 • tutvub Tartu Ülikooli arenguga läbi 20. sajandi, mõistab rahvusülikooli tähendust ja tähtsust riigi ajaloos ja tänapäevas

 • Arendab oma analüüsi- ja arutlusoskust  ning kuulamisoskust ja empaatiavõimet

 • Tutvub ajalooliste allikatega elamuslikus keskkonnas ja analüüsib neid rühmatöös

   

UUS! „Kui ma oleksin olnud….“. Valikud, võimalused ja piirangud ülikoolis ja ühiskonnas 20. sajandil läbi Tartu Ülikooli loo – III kooliaste

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus

Kestus: 60 (90) minutit Hind: 3 € osaleja kohta

NB! Pakume alates 1.10.2019

Läbi aegade on vaieldud ja tõestatud, milline on ühe või teise inimese või inimrühma koht ühiskonnas. Kas on olemas meeste ja naiste tööd või erialad? Kas päritolu määrab ameti ja saatuse? Kas noortele peab olema lubatud sama mis täiskasvanutele? Kas väikerahvastel on võimalik saada suureks? Kas haridus on privileeg või kohustus? Haridusprogrammis käsitletakse inimeste õigusi ja võimalusi Eestis 20. sajandil läbi Tartu Ülikooli arengu võtme. Näiteks - kuidas oleme jõudnud olukorrast, kus tüdrukud ei saanud isegi kõrgkoolis õppida ega oma oskustele ja teadmistele väärilist ametit, seisu, kus kurdame, et meesüliõpilased on jäänud vähemusse? Kuidas on väikerahvana olnud võimalik luua ja hoida tasemel rahvusülikooli? Kuidas nõukogude aja ülikoolis sai välja areneda nõukogude korda lammutav laulva revolutsiooni vaim? Teemasid käsitletakse mänguliselt kasutades draamaõppe ja rollimängu elemente.

Programmi raames on võimalik käsitleda erinevaid (Eesti) ajaloos rõhutud või tahaplaanile surutud rühmi (naised/mehed, rahvusliku vaimu hoidjad nõukogude ajal, põlu all olnud valdkonnad jne) või keskenduda neist ühele (nt – naisena Tartu Ülikoolis enne ja nüüd) – vastavalt tellija soovile või huvile!

Õpitulemused

Õpilane

 • Õpib tundma ühe või enama vähemusrühma olukorda ja selle ajaloolist arengut Eestis

 • Loob seoseid ajalooliste ja tänapäevaste vähemuste probleemide, väljakutsete ja võimaluste vahel, oskab leida sarnasusi ja tuua välja erinevusi ning arendab empaatiavõimet

 • Saab ülevaate Eesti ühiskondlikest arengutest 20. sajandil läbi Tartu ülikooli

 • Arendab oma analüüsi- ja arutlusoskust  ning kuulamisoskust ja empaatiavõimet

 • Tutvub ajalooliste allikatega elamuslikus keskkonnas

   

Hullu Teadlase koolitunnid

UUS! Aju – II ja III kooliaste

Loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus

NB! Pakume alates 1.10.2019


Kestus: 60-90 minutit Hind: 3 eurot osaleja kohta

Mida me teame ühest suurimast mõistatusest teaduses – inimese ajust? Programmis kogume teadmisi aju üldisest toimimisest ning jõuame läbi vaatluste, katsetuste ja arutelude teadmisteni närvide ja närviringete toimimisest. Õpime tundma aju üldist struktuuri ja ajupiirkondade funktsioone, mõeldes välja tulevikumasinaid, mis ühenduksid otse ajuga. Katsejänestena saadakse teada kuidas liiguvad ajust tulnud signaalid inimese kehas aga ka põnevaid fakte mõtlemise ja õppimise kohta ning arutletakse, mis müstiline asi on teadvus.

Programmi käigus saavad õpilased ise katsetes osaleda ja aktiivselt kaasa lüüa.

Õpitulemused

Õpilane:

 • saab teadmisi kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesannete kohta

 • õpib tundma ajupiirkondi ning seostab nendega kesknärvisüsteemi ülesandeid

 • seostab närviraku ehitust selle talitlusega, koostab ja analüüsib refleksikaare skeeme ning selgitab selle talitlust

 • suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse

 • arendab enesemääratluspädevust (oma keha funktsioonide tunnetamine, ennastkahjustava käitumise teadvustamine)

Maa - eelkool, I kooliaste

Loodusõpetus

Kestus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Uurime, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates piirkondades. Õpime erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja mõõtma (n. õhutemperatuur, tuul, sademed, pilvisus).

Õpitulemused:

Õpilane:

 • teab, et looduses aset leidvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest (eelkool, I kooliaste)

 • märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega ning kirjeldab aastaajalisi muutusi (eelkool, I kooliaste)

 • mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu (eelkool, I kooliaste)

 • teeb ilmavaatlusi ja iseloomustab ilma (I kooliaste)

 • oskab mõõta erinevaid ilmastikunähtusi nagu õhutemperatuur, tuule suund ja kiirus, sademed, pilvisus (I kooliaste)

Vesi - II kooliaste

Loodusõpetus

Kestus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Uurime vee omadusi ja erinevaid olekuid ning võrdleme läbi katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi (n. vesi ja süsihappegaas).  Praktilise töö käigus saavad selgeks mõisted „soojuspaisumine“ ja „märgamine“. Katsetame, kuidas on võimalik muuta vee tihedust. Lisaks saame teada, kui palju on maakeral puhast joogivett ning kuidas kaitsta veekogusid reostumise eest.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab vee erinevaid olekuid ja omadusi

 • oskab nimetada vee külmumis-, sulamis- ja keemistemperatuuri

 • kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust

 • toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele

 • sõnastab uurimisküsimusi ja/või probleeme ja kontrollib hüpoteese

 • teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid

Iga tegu jätab jälje - I kooliaste

Loodusõpetus, inimeseõpetus

Kestus: 45-60 minutit Hind: 3 € osaleja kohta

Tutvume lühidalt kriminalistika ajalooga ja erinevate jälgedega, mida kuriteopaigalt leida võib. Uurime, millist infot jäljed anda võivad. Lisaks tutvume kurjategija portree koostamise võimalustega ja räägime salakirjade tegemisest. Loome mõne salakirja ka ise ja valmistame selle lahendamiseks šifri. Programm sisaldab õpilastele eakohaseid ülesandeid, rühmatööd ja meisterdamist. 

Õpitulemused:

Õpilane

 • oskab asetada end detektiivi rolli

 • oskab kontrollida oma tähelepanuvõimet

 • oskab leida ja näha jälgi, kirjeldada ja uurida neid ning tuua välja seoseid

 • oskab inimese kirjeldamisel erinevatele tunnustele tähelepanu pöörata ja neid esile tuua

 • tunnev erinevaid salakirja šifreid ja oskab neid kasutada

Meeletud meeled - I ja II kooliaste

Loodusõpetus, inimeseõpetus

Kestus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Kuidas saab inimene teda ümbritsevast keskkonnast infot või avastab uusi asju? Kogu info väliskeskkonnast saab inimene oma meelte kaudu. Mängulises ja uurimuslikus õhkkonnas avastame oma meeli, võrdleme neid loomade omadega ning paneme oma meeled proovile. Katsetame, mis juhtub siis, kui inimene mõne oma meeltest „välja lülitab“ – kas me suudame sellisel juhul eristada elus ja eluta objekte või looduslikke ja tehislikke materjale? Haistmismeele kaudu uurime tahkeid ja vedelaid aineid ja seda, kus inimene neid kasutab.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab oma meelte abil omadusi määrata

 • teab nimetada eluse ja eluta looduse objekte ja nende omadusi

 • kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel

 • sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi

 • eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete vastu

Imeline inimene – II kooliaste

Inimeseõpetus, loodusõpetus

Kestus 60-90 minutit Hind: 3 € osaleja kohta

Õpime tundma inimese elundkondi, keskendutakse kõhu- ja rinnaõõne elunditele. Aktiivses mängulises tegevuses saavad õpilased oma anatoomilisi teadmisi kontrollida ja elundkondi/elundeid nimetada, elundeid mudelil õigesse kohta paigutada. Lisaks on erinevate inimkehas olevate rakkudega võimalik tutvuda mikroskoobi abil.

Õpitulemused:

Õpilane:

 • nimetab  ja tunneb ära erinevad inimkeha organid;

 • teab organite paiknemise kohta organismis

 • oskab leida ja mõõta pulssi;

 • määrab kopsumahtu

 • selgitab, millised muutused toimuvad murdeeas kehaga.

Keemiline maailm - II ja III kooliaste

Loodusõpetus, keemia

Kestus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Tund viiakse läbi teadusteatri vormis (II ja III kooliaste) või praktilise töötoana, kus keskendutakse kromatograafia meetodile (III kooliaste).

Teadusteatri vormis läbi viidava tunni käigus õpitakse tundma ainete omadusi. Õpilased saavad teada, miks ei põle küünal suletud anumas, kuidas tekib süsihappegaas, mis juhtub õhuga soojenedes ja veel palju muud.

Praktilises töötoas tutvutakse lähemalt kromatograafia meetodiga, mis aitab selgitada, et meid ümbritsevas maailmas esinevad puhtad ained ja segud. Õpilased katsetavad kromatograafia meetodit paberil ja kangal, et teada saada, millistest osadest aine koosneb. Uuritakse ka kromatograafia ajalugu ja tutvutakse selle meetodi avastanud Mihhail Tsweti ja tema teadustööga.  

Õpitulemused:

Õpilane:

 • selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele (II kooliaste)

 • teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel (II kooliaste)

 • mõistab  keemiliste nähtuste füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja (III kooliaste)

 • oskab märgata keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises inimtegevuses (III kooliaste).

Elekter – III kooliaste

Füüsika

Kestus: 60-90 minutit Hind: 3 € osaleja kohta

Elekter. See imetabane nähtus, mida inimesed kasutavad igapäevaelus ja milleta enam keegi elu ette ei kujutaks. Kuid, millest see kõik alguse sai? Mis on elektrivool, hõõrdeelekter, Ohmi seadus ja elektromagnetiline induktsioon? Kuidas on sellega seotud elektrimootor? Elektrit juhtivad ja mittejuhitvad materjalid. Kuidas on võimalik elektrit toota ja milliseid seaduspärasusi saame leida? Saame teada, kes olid elektrinähtuse avastamise võtmeisikud ning kuidas selle kõigega oli seotud Tartu Ülikooli esimene rektor Georg Friedrich Parrot.

Õpitulemused

Õpilane:

 • eristab elektrijuhte, pooljuhte ja mittejuhte

 • selgitab, kuidas töötab lihtne kondensaator

Ajarändurid – II kooliaste

Ajalugu

Kestus: 60-90 minutit Hind: 3 € osaleja kohta

Eeskätt 5. klassile mõeldud haridusprogrammis teeme mänguliselt tutvust ajajoonega. Kasutades erinevaid ajaloolisi peakatteid, et elada sisse erinevatesse ajastutesse, seisustesse ja kultuuridesse.

Õpitulemused:

Õpilane oskab

 • ajajoone, sajandi, sotsiaalse staatuse mõistet kasutada

 • ajajoonele sündmusi märkida

 • vastavalt peakattele tegelase elupaika ja –aega tunda

Tartu ülikool Eesti kultuuriloos – III kooliaste, gümnaasium

Ajalugu

Kestus: 60-90 minutit Hind: 3 € osaleja kohta

Eesti vanim ülikool on teinud kaasa Eesti ajaloo keerdkäigud alates 17. sajandist. Uues ajalooteemalises programmis vaatame Eesti kultuurilugu ülikooliga seotult ning õpime tundma ülikooliga seotud olulisi isikuid ning Tartu ülikoolist välja kasvanud teadussaavutusi.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kirjeldab lühidalt Tartu Ülikooli ajaloo erinevaid perioode;

 • nimetab Tartu Ülikooli ajalooga seotud tähtsamaid isikuid ning avastusi;

 • kirjeldab Tartu ülikooli rolli Eesti kultuuriloos.

Peata mees ehk keskaeg arheoloogi pilgu läbi - III kooliaste

Ajalugu

Kestus: 60 minutit  Hind: 3 € osaleja kohta

Programmi käigus tutvume Tartu toomkiriku kui ühe uhkema Eestis säilinud keskaegse ehitisega, mille kaudu on võimalik mõista ajastu kombeid ja traditsioone ning kiriku rolli keskaegses ühiskonnas. Uurime keskaegseid mälestisi ja esemeid, mis annavad tunnistust, et Tartu kuulus keskajal edukate hansalinnade hulka.

Õpilaste sotsiaalsete oskuste ja empaatiavõime arendamiseks uurime lähemalt keskaja inimese muresid ja rõõme (näiteks katk ja podagra). Lisaks tutvume lähemalt arheoloogi ametiga ning saame teada, millega tegeleb tänapäeval selline teadusharu nagu arheogeneetika. Saame teada, millist väärtuslikku infot peidab inimese luustik ning uurime lähemalt „peata meest“, kelle säilmed olid maetud toomkirikusse. Praktilise töö käigus proovime arheoloogi ametit – näeme, milliseid avastusi võib arheoloog oma töö käigus teha ning õpime ja katsetame arheoloogiliste leidudega ümberkäimist nende puhastamiseks ja säilitamiseks.

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab kiriku osa keskaja ühiskonnas nii kultuuripärandi säilitajana kui ka maailmapildi kujundajana

 • teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad ning kirjeldab keskaegse linna eluolu

 • tunneb oma kodukoha ajalugu (Tartu linn)

 • leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet ning allikate usaldusväärsust

 • mõistab ühiskonna mitmekesisust, kujundab ning põhjendab oma arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi

Lisainfo Tartu Ülikooli muuseumi peamajas toimuvate haridusprogrammide kohta: muuseum@ut.ee; 737 5674

Vaata ka Vana-Kreeka ja Egiptuse ajaloo ja kultuuriloo teemalisi programme Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja astronoomia, füüsika ja geograafiateemalisi haridusprogramme Tartu tähetornis. Kõikides majades toimuvaid programme saab omavahel kombineerida ning sisustada seega tervikliku ja mitemkülgse õppepäeva Toomemäel.

NB! Huvi korral on gruppidel võimalik meie kaudu broneerida lõunasöök Tartu Ülikooli peahoone kõrval paiknevas Tartu Ülikooli kohvikus. Juhul, kui olete lõunasöögi broneerimisest huvitatud, palume Tartu Ülikooli muuseumi sellest teavitada vähemalt kolm tööpäeva enne külastust. Tutvu Tartu Ülikooli kohviku poolt pakutud pakettidega SIIN.