Aktiivõppeprogrammid Tartu linna munitsipaalkoolidele

Tartu Ülikooli muuseum pakub 2018/2019 õppeaastal riigihanke korras Tartu linna munitsipaalkoolidele järgmisi aktiivõppeprogramme:

LOODUSTEADUSED

Põhikooli I aste

Meeletud meeled

Kuidas saab inimene teda ümbritsevast keskkonnast infot või avastab uusi asju? Kogu info väliskeskkonnast saab inimene oma meelte kaudu. Mängulises ja uurimuslikus õhkkonnas avastame oma meeli, võrdleme neid loomade omadega ning paneme oma meeled proovile. Katsetame, mis juhtub siis, kui inimene mõne oma meeltest „välja lülitab“ – kas me suudame sellisel juhul eristada elus ja eluta objekte või looduslikke ja tehislikke materjale? Haistmismeele kaudu uurime tahkeid ja vedelaid aineid ja seda, kus inimene neid kasutab.

Märksõnad:  omadus, meeled, elus, eluta, looduslik, tehislik, tahke, vedel.

Aastaajad

On siililegi selge, et Eestis on neli aastaaega: kevad, suvi, sügis ja talv. Kuid mis põhjustab aastaaegade vaheldumist ning miks on talvel õhutemperatuur madalam ja suvel kõrgem? Saame teada, miks on talvel pimedat aega rohkem kui suvel ning selgitame välja, kuhu valgus selleks ajaks kaob. Uurime ka, kuidas aastaaegade vaheldumine mõjutab loodust.

Märksõnad: aastaajad, suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, kodukoht, veekogu

Mõõdame, võrdleme ja järeldame

Paljud teadlased tegelevad igapäevaselt mõõtmise, võrdlemise ja järelduste tegemisega, et jõuda uute avastusteni. Programmi käigus tutvuvad õpilased erinevate mõõtühikute ja mõõtevahenditega. Programm viiakse läbi rühmatööna, mille käigus uuritakse erinevate esemete pikkust, massi, kaalu ning mõõdetakse enda ja klassikaaslaste reaktsioonikiirust.  

Märksõnad: mõõtühik, termomeeter, temperatuur, kaalud, kaalumine, mõõtmine, katse.

Ilm

Me kõik oleme kuulnud ütlust: „Ei ole halba ilma, on vaid vale riietus:“ Programmi käigus uurime, mis on ilm ja tutvume instrumentidega, millega saab mõõta erinevaid ilmastikunähtusi (temperatuur, tuule kiirus, sademed jne). Teeme õues ilmavaatlusi ja kanname vaatluste tulemused Hullu Teadlase ilmapäevikusse. Saame teada, millistest osadest koosneb ilmateade ning paneme vaatlusel kogutud andmete põhjal kokku oma ilmateate.

Märksõnad: pilvisus, tuul, õhutemperatuur, sademed: vihm, lumi.

TÄPPISTEADUSED

Põhikooli II aste

Millest koosneb vesi?

Programmi käigus uurime vee omadusi ja erinevaid olekuid ning võrdleme läbi katsete vedelate ja gaasiliste ainete omadusi (n. vesi ja süsihappegaas).  Praktilise töö käigus saavad selgeks mõisted „soojuspaisumine“ ja „märgamine“. Katsetame, kuidas on võimalik muuta vee tihedust. Lisaks saame teada, kui palju on maakeral puhast joogivett ning kuidas kaitsta veekogusid reostumise eest.

Põhikooli III aste

Kromatograafia

Meid ümbritsevas maailmas esinevad puhtad ained ja segud. Üheks võimaluseks teada saada, millistest koostisosadest segu koosneb, on kasutada kromatograafiat. Õpilased katsetavad kromatograafia meetodit paberil ja kangal. Uuritakse ka kromatograafia ajalugu ja tutvutakse selle meetodi avastanud Mihhail Tswett’i ja tema teadustööga.

Elekter

Elekter – see imetabane nähtus, mida inimesed kasutavad igapäevaelus ja milleta enam keegi elu ette ei kujutaks. Kuid millest see kõik alguse sai? Mis on elektrivool, hõõrdeelekter, Ohmi seadus ja elektromagnetiline induktsioon? Kuidas on sellega seotud elektrimootor? Õpime tundma elektrit juhtivaid ja mittejuhtivaid materjale. Uurime, kuidas on võimalik elektrit toota ja milliseid seaduspärasusi saame leida. Saame teada, kes olid elektrinähtuse avastamise võtmeisikud ning kuidas selle kõigega oli seotud Tartu Ülikooli esimene rektor Georg Friedrich Parrot.

KULTUUR JA AJALUGU

Põhikooli III aste

Peata mees ehk keskaeg arheoloogi pilgu läbi

Programmi käigus tutvume Tartu toomkiriku kui ühe uhkema Eestis säilinud keskaegse ehitisega, mille kaudu on võimalik mõista ajastu kombeid ja traditsioone ning kiriku rolli keskaegses ühiskonnas. Uurime keskaegseid mälestisi ja esemeid, mis annavad tunnistust, et Tartu kuulus keskajal edukate hansalinnade hulka.

Õpilaste sotsiaalsete oskuste ja empaatiavõime arendamiseks uurime lähemalt keskaja inimese muresid ja rõõme (näiteks katk ja podagra). Lisaks tutvume lähemalt arheoloogi ametiga ning saame teada, millega tegeleb tänapäeval selline teadusharu nagu arheogeneetika. Saame teada, millist väärtuslikku infot peidab inimese luustik ning uurime lähemalt „peata meest“, kelle säilmed olid maetud toomkirikusse. Praktilise töö käigus proovime arheoloogi ametit – näeme, milliseid avastusi võib arheoloog oma töö käigus teha ning õpime ja katsetame arheoloogiliste leidudega ümberkäimist nende puhastamiseks ja säilitamiseks.

Programme viivad läbi Hull Teadlane või tema assistendid.

Täiendav info programmide kohta: triin.veskimae@ut.ee või tel 737 6071

Registreerimine toimub Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna vahendusel. Küsi täpsemat infot oma kooli direktorilt, õppealajuhatajalt või koordinaatorilt.